Racer Overall Finish Advancement Points
Colin Danek 1 12
Andrew Failmezger 2 10
Dieter Holman 3 8
Scott Weir 4 7
Cody White 5 6
Shawn Danek 6 5
ROBERT KRAUSE 7 4
Eric Brown 8 3

Enduro

Advancement Classes

A 201-250A 86-200A Open 251+A Senior 40+A Supe rSen 50+A Super Sen 50+A Vet 30+ASeniorB 201-250B 86-200B Open 251+B SeniorB Vet 30+BSeniorBSuperSeniorC 201-250C 86-200C Open 251+C Senior 40+C Vet 30+Pro

Non-Advancement Classes

MastersOVERALL TOP 20Women
Performance Timing